Üretim Artıkları Enerjiye Dönüşüyor

​​Türkiye’de büyüyen ekonomi ve çoğalan nüfus ile birlikte, enerji ve doğal kaynaklara olan ihtiyaç da gün geçtikçe artmakta. Bu kapsamda son yıllarda yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan biyokütleden elektrik üretimi alternatifler arasında yer almakta. Biyokütle enerjisi, organik maddeden elde edilen  bir enerji kaynağıdır. Biyokütle yakıtını geliştirmek için kullanılabilecek yaygın malzemeler arasında ormanda yapılan kesim artıkları, kök odunları yer almakta.
20.03.2015 tarih ve 29301 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre; Biyokütleden elektrik enerjisi üreten tesislere yakacak odun, kesim artıkları, süceyrat odunu ve kökler tahsisen satılabilir.
Orman Genel Müdürlüğü olarak elektrik ihtiyaçlarının karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için bu kapsamda bulunan firmalarla 2019 yılında yapılan protokole istinaden ağırlıklı olarak endüstriyel plantasyon sahalarından olmak üzere yakacak odun, kesim artıkları, süceyrat odunu ve kök tahsisi yapılmıştır. 2020 yılında 14 adet firma tahsis talep etmiş ve 600 bin ton yakacak odun, kesim artığı, süceyrat odunu ve kök tahsisi gerçekleşmiştir.
2021 yılında da yapılan talepler, programlar kapsamında uygun görülen endüstriyel plantasyon, suni tensil, ağaçlandırma ve rehabilitasyon sahaları vb. makineli toprak işlemesi yapılan sahalar ile yeni yol, büyük onarım yapılan sahalardan karşılanacaktır.